CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được Khoa đặc biệt quan tâm vì đây là một trong những nhân tố góp phần đáng kể vào chất lượng của sản phẩm giáo dục.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa phần lớn được đào tạo từ các trường Đại học Học có tiếng trong nước, như Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Quốc dân... nên đã góp phần đáng kể vào quá trình đổi mới đào tạo trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa cũng xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những người đang công tác ở các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế để trao đổi kinh nghiệm làm việc cho sinh viên ngành kế toán.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức khoa

Đội ngũ CB-GV cơ hữu

ThS. TRƯƠNG VĂN TRÍ

Phó khoa
Email:   tritv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0934.001.336
Lý lịch khoa học

  ThS. PHẠM THỊ NHUNG

Tổ trưởng BM
Email:nhungpt@donga.edu.vn
Điện thoại:   01669.152.383
Lý lịch khoa học

 
ThS. PHẠM PHÚ THÁI

Phó tổ trưởng BM
Email:   thaipp@donga.edu.vn
Điện thoại:   0914.450.468
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Giảng viên
Email:   thaontp@donga.edu.vn
Điện thoại:   01229 701 525
Lý lịch khoa học

 
ThS. LÊ THỊ LỆ HUYỀN

Giảng viên
Email:   huyenltl@donga.edu.vn
Điện thoại:   0985.076.013
Lý lịch khoa học

  ThS. PHẠM THỊ XUÂN THUYÊN

Giảng viên
Email:   thuyenptx@donga.edu.vn
Điện thoại:   0903.555.082
Lý lịch khoa học

 
ThS. TRẦN THỊ THÁI HẰNG

Giảng viên
Email:   hangttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.373.823
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Giảng viên
Email:   vanntt.kkt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0935.270.009
Lý lịch khoa học

 
  ThS. NGUYỄN THỊ HOÀNG TÂM

Giảng viên
Email:  tamnth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0982.907.309
Lý lịch khoa học

  KS. HÀ THANH DIÊN

 Giáo vụ
Email:  dienht@donga.edu.vn
Điện thoại:   0904.578.279
Lý lịch cán bộ