CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. BÙI VĂN VIỄN

Trưởng khoa
Email:  vienbv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0908.960.123
Lý lịch khoa học

  ThS. PHẠM THỊ TÂM

Phó khoa
Email:   tampt@donga.edu.vn
Điện thoại:  01229.429.846

Lý lịch khoa học

 

TS. NGUYỄN THẾ VINH - Philippines


Phó trưởng khoa kiêm tổ trưởng BM
Email:  vinhnt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0936.016.688
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ THU VÂN

Phó khoa
Email: vanntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.010.444
Lý lịch khoa học 

 

TS. TRẦN NGỌC SƠN

Giảng viên
Email:  sontn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.474.023
Lý lịch khoa học

  TS. ĐINH THỊ THI

Giảng viên (TG)
Email:  thidt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.427.286
Lý lịch khoa học 

 
TS. PHAN THỊ THU NGA - ĐH Madras Ấn Độ

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0914.082.215

 

  ThS. ĐẶNG THỊ KIM THOA

Tổ phó BM
Email:  thoadtk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0975.443.788
Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN THỊ THANH LINH

Tổ phó BM
Email:  linhntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0989.209.505
Lý lịch khoa hoc

  ThS. NGÔ THỊ SA LY

Tổ phó BM
Email:  lynts@donga.edu.vn
Điện thoại:   0936.040.847
Lý lịch khoa hoc

 
ThS. LÊ THỊ KIM TUYẾT

Tổ phó BM
Email:  tuyetltk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.570.186
Lý lịch khoa hoc

  ThS. TRỊNH ĐÌNH HẬU

Tổ phó BM
Email:  hautd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0946.261.515
Lý lịch khoa học

 
ThS. TỪ THỊ HẢI YẾN

Giảng viên
Email:  yentth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.384.369
Lý lịch khoa học

     ThS. PHẠM THỊ THU BA

Giảng viên
Email:  baptt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0983.901.132
Lý lịch khoa học

 
   ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Giảng viên
Email: dungntn@donga.edu.vn
Điện thoại:   01676.786.420
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THÚY NGA

Giảng viên
Email:  ngantt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0978.855.085
Lý lịch khoa học

 
   ThS. NGUYỄN HÀ KIM DUNG

Giảng viên
Email: dungnhk@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.097.957

Lý lịch khoa học

  Nguyễn Thị Lệ Thủy ThS. NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

GV hướng dẫn TH
Email:  thuyntl@donga.edu.vn
Điện thoại:  0902.768.959

Lý lịch khoa học

 
   ThS. LÊ THỊ THANH LAI

Giảng viên
Email:  lailtt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0909.573.139
Lý lịch khoa học

    ThS. NGUYỄN THỊ HÀ

Giảng viên
Email:  hant@donga.edu.vn
Điện thoại:  0988.809.747

Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giáo vụ khoa
Email:  phuongttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0979.217.276
Lý lịch khoa học

  ThS. TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

Giáo vụ khoa
Email: hangttb@donga.edu.vn
Điện thoại:  0983.290.584

Lý lịch khoa học