CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. BÙI VĂN VIỄN

Trưởng khoa
Email:  vienbv@donga.edu.vn
Điện thoại:   0908.960.123
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ THU VÂN

Phó khoa
Email:  vanntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.010.444

Lý lịch khoa học

 
TS. NGUYỄN THẾ VINH - Philippines

Phó trưởng khoa kiêm tổ trưởng BM
Email:  vinhnt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0936.016.688
Lý lịch khoa học

  TS. TRẦN NGỌC SƠN

Giảng viên
Email:  sontn@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.474.023
Lý lịch khoa học

 

 
TS. ĐINH THỊ THI

Giảng viên (TG)
Email:  thidt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0913.427.286
Lý lịch khoa học

  TS. PHAN THỊ THU NGA - ĐH Madras Ấn Độ

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0914.082.215

 
ThS. NGUYỄN THỊ TỐ CHÂU

Tổ trưởng BM
Email:  chauntt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.221.719
Lý lịch khoa hoc

  ThS. NGÔ THỊ SA LY

Tổ trưởng BM
Email:  lynts@donga.edu.vn
Điện thoại:   0936.040.847
Lý lịch khoa hoc

 
ThS. LÊ THỊ KIM TUYẾT

Tổ trưởng BM
Email:  tuyetltk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.570.186
Lý lịch khoa hoc

  ThS. ĐẶNG THỊ KIM THOA

Tổ trưởng BM
Email:  thoadtk@donga.edu.vn
Điện thoại:   0975.443.788
Lý lịch khoa học

 
ThS. TỪ THỊ HẢI YẾN

Giảng viên
Email:  yentth@donga.edu.vn
Điện thoại:   0905.384.369
Lý lịch khoa học

  ThS. PHẠM THỊ TÂM

Giảng viên
Email: tampt@donga.edu.vn
Điện thoại:   01229.429.846
Lý lịch khoa học

 
ThS. TRẦN THỊ TRANG CHÂU - Đại học Yuan Ze, Taiwan

Giảng viên
Email:  chauttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   01289.064.998
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Giảng viên
Email: dungntn@donga.edu.vn
Điện thoại:   01676.786.420
Lý lịch khoa học

 
ThS. PHẠM THỊ THU BA

Giảng viên
Email:  baptt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0983.901.132
Lý lịch khoa học

    ThS. NGUYỄN THÚY NGA

Giảng viên
Email:  ngantt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0978.855.085
Lý lịch khoa học

 
ThS. TRỊNH ĐÌNH HẬU

Giảng viên
Email:  hautd@donga.edu.vn
Điện thoại:  0946.261.515
Lý lịch khoa học

    ThS. PHAN TRẦN KIỀU DUNG

Giảng viên
Email:  dungptk@donga.edu.vn
Điện thoại:   01669.814.250
Lý lịch khoa học

 
 
ThS. NGUYỄN THỊ THANH LINH

Tổ trưởng BM
Email:  linhntt@donga.edu.vn
Điện thoại:  0989.209.505

Lý lịch khoa học

   Nguyễn Thị Lệ Thủy ThS. NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

GV hướng dẫn TH
Email:  thuyntl@donga.edu.vn
Điện thoại:  0902.768.959

Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giáo vụ khoa
Email:  phuongttt@donga.edu.vn
Điện thoại:   0979.217.276
Lý lịch khoa học

  ThS. TRẦN THỊ BÍCH HẰNG

Giáo vụ
Email:  hangttb@donga.edu.vn
Điện thoại:  0983.290.584

Lý lịch khoa học