CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. NGUYỄN VĂN MINH

Trưởng khoa
Điện thoại:  0906884266
Email: minhnv.kxd@donga.edu.vn

  ThS. LƯƠNG VĨNH PHÚ

Phó khoa
Điện thoại:  0905.300.022
Email:  phulv@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
ThS. NCS. LƯƠNG NG. HOÀNG PHƯƠNG

Phó khoa
Điện thoại:  0935.430.180
Email: phuonglnh@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN ANH VŨ

Phó trưởng ngành XDDD
Điện thoại:  0988.030.392
Email:  vuna@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
ThS. PHAN VIẾT CHÍNH

Tổ trưởng bộ môn
Điện thoại:  0983.383.433
Email:  chinhpv@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. TRẦN NGỌC THÀNH

Giảng viên
Điện thoại:  0905.177.299
Email:  thanhtn@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
TS. Lê Xuân Thọ TS. LÊ XUÂN THỌ

Giảng viên
Điện thoại:  0986.695.793
Email:  tholx@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị Minh Khai ThS. LÊ THỊ MINH KHAI

Giảng viên
Điện thoại:  0984.991.117
Email:  khailtm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
ThS. BÙI VĂN KIÊN

Giảng viên
Điện thoại:  0903.502.666
Email:  kienbv@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. TRẦN THỊ THANH HIỆP

Giảng viên
Điện thoại:  0903.508.908
Email:  hiepttt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
ThS. NCS. NGUYỄN TẤN KHOA

Giảng viên
Điện thoại:  0935.788.756
Email:  khoant@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NỤ

Giảng viên
Điện thoại:  0983.596.238
Email:  nunth@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
ThS. LƯU VĂN CAM

Giảng viên (TG)
Điện thoại:  0903.577.666
Email:  cammapphe@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. TRẦN QUÂN

Giảng viên
Điện thoại:  0905.235.786
Email:  quant@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
KTS. LÊ CHÍ THỌ

Giảng viên ngành kiến trúc
Lý lịch khoa học

   KTS. HOÀNG TUẤN ANH

Giảng viên ngành kiến trúc
Lý lịch khoa học

         
ThS. NCS. DƯ TÔN HOÀNG LONG

Giảng viên ngành kiến trúc
Lý lịch khoa học

  ThS. KTS. NGUYỄN MINH NGỌC

Giảng viên ngành kiến trúc
Lý lịch khoa học

         
PGS.TS. ĐỖ TÚ LAN

Trưởng khoa
Điện thoại:  0903.431.561 - 0905.300.022
Email:  landt@donga.edu.vn

   ThS. Phan Trần Thanh Trúc
Giảng viên
Điện thoại:  0934772819