CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS. NGUYỄN LÊ HOÀNG

Phó khoa
Email:   hoangnl@donga.edu.vn
Điện thoại:  0983.743.721

Lý lịch khoa học
  TS. NGUYỄN XUÂN THÔI - ĐH Praha

Giảng viên
Email:   thoinx@donga.edu.vn
ĐT:  0905.660.010

Lý lịch khoa học

 
TS. TRẦN THANH

Giảng viên
Email:   thanht@donga.edu.vn
Điện thoại:  0903.501.259

Lý lịch khoa học

  ThS. LÊ VIẾT VĨNH

Tổ Trưởng Tổ BM
Email:   vinhlv@donga.edu.vn
Điện thoại:  0903.522.967

Lý lịch khoa học

 
TS. TRẦN KIM PHÚC

Giảng viên
Email:   phuctk@donga.edu.vn
Điện thoại:  0914.757.414

  ThS. TRẦN MINH HỔ

Giảng viên
Email:   hotm@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.331.455

Lý lịch khoa học

 
Lê Thị Thanh Nga ThS. LÊ THỊ THANH NGA

Giảng viên
Email:   ngaltt@donga.edu.vn
Điện thoại:  01649.567.913

Lý lịch khoa học

  ThS. ĐINH HOÀNG CẨM LỆ

Giảng viên
Email:   ledhc@donga.edu.vn
Điện thoại:  0972.023.017

Lý lịch khoa học

 
ThS. NGUYỄN TUẤN

Giảng viên
Email:   tuann@donga.edu.vn
Điện thoại: 0120.6666.991

Lý lịch khoa học

  ThS. ĐỖ HOÀNG NGÂN MI

Giảng viên
Email:   midnh@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.950.373

Lý lịch khoa học

 
ThS. LÊ LONG HẢI

Giảng viên
Email:   haill@donga.edu.vn
Điện thoại:  0963.272.009

Lý lịch khoa học

  Hà Thị Ngọc Loan KS. HÀ THỊ NGỌC LOAN

GV hướng dẫn TH
Email:   loanhtn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0122.4518.937

Lý lịch khoa học

 
  KS. NGUYỄN NGÂN

Giảng viên cao cấp (TG)
Điện thoại:  0905.102.552

Lý lịch khoa học

   KS. NGUYỄN NGỌC QUAN

GV hướng dẫn TH
Email:   quannn@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.907.064

Lý lịch khoa học

 
CN. NGUYỄN HỮU THỊ VÂN

Giáo vụ
Email:   vannht@donga.edu.vn
Điện thoại:  0905.811.077

Lý lịch khoa học

     ThS. ĐỖ CÔNG NGÔN

Giảng viên
Email:   ngondc@donga.edu.vn
Điện thoại:  01662236245

Lý lịch khoa học