Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |     Đội ngũ giảng viên    |    Nghiên cứu khoa học    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Cơ cấu tổ chức
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhận - Trưởng Khoa

Email:nhannv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0905.162.844

Lý lịch khoa học

   

ThS. Trần Minh Hổ   - Giảng viên

Email:hotm@donga.edu.vn

Điện thoại: 0905.331.455- 0971.056.455

Lý lịch khoa học

 

TS. Lê Bá Khang  - Giảng viên

Email:khanhlb@donga.edu.vn

Điện thoại: 0914.068588

Lý lịch khoa học

 

TS. Vũ Thăng Long  - Giảng viên

Email:thoadtk@donga.edu.vn

Điện thoại: 0975.443.7880975.443.788

Lý lịch khoa học

 
 

Th.S Phạm Văn Phê - Giảng viên

Email:  phepv@donga.edu.vn

Điện thoại:0905.677.155

Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Lê Viết Ngưu - Giảng viên

Email:  nguulv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0913.459.723

Lý lịch khoa học

 
 

KS. Nguyễn Văn Nên - Giảng viên

Email:  vantt@donga.edu.vn

Điện thoại: 0973.522.0940973.522.094

Lý lịch khoa học

   

KS. Bạch Đình Lành - Giảng viên

Email:   lanhbd@donga.edu.vn

Điện thoại: 0935.224.383

Lý lịch khoa học

 
 

KS. Nguyễn Hứu Tuấn  - Giảng viên

Email:  t@donga.edu.vn

Điện thoại: 0905.435.995

Lý lịch khoa học

   

KS. Nguyễn Văn Trí  - Giảng viên

Email:   trinv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0914.989.585

Lý lịch khoa học

 
 

KS. Nguyễn Văn Hợi - Giảng viên

Email:  hoilv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0912.079018

Lý lịch khoa học

   

ThS. Nguyễn Văn Phú - Giảng viên

Email:  phunv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0914.658.783

Lý lịch khoa học