CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

TS. TRẦN THỊ MAI


Trưởng khoa

Email:  maitt@donga.edu.vn

Điện thoại: 0913.425.714

 

 

 ThS. ĐẶNG THỊ KIM THOA


 Phó khoa

  Email: thoadtk@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0975.443.788

 

LÊ THỊ THANH TÚ


 Giáo vụ

 Email:tuntt@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0962.919.816

 

 

TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC


 Cán bộ hướng dẫn TH

 Email: ngocttb@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0905.075.169

 
 

 THÁI HỐNG PHƯƠNG


 Cán bộ hướng dẫn TH

 Email: phuongth@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0127. 878. 9877


     ThS NGUYỄN THÚY NGA

 Giảng viên

 Email: ngant@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0978.855. 085

 
 

 

ThS LÊ NGỌC QUANG


 Giảng viên

 Email: quangln@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0949.624. 573