CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 

TRẦN THỊ MAI


Trưởng khoa

Email:  manhnv@donga.edu.vn

Điện thoại: 0905.108.000

 

 

 ĐẶNG THỊ KIM THOA


 Tổ phó tổ Khách sạn

  Email: thoadtk@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0975.443.788

 

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG


 Giáo vụ

 Email:phuongntt@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0979.217.276

 

 

TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC


 Cán bộ hướng dẫn TH

 Email: ngocttb@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0905.075.169

 
 

 THÁI HỐNG PHƯƠNG


 Cán bộ hướng dẫn TH

 Email: phuongth@donga.edu.vn

 Điện thoại: 0127. 878. 9877