Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
GIỚI THIỆU KHOA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Đông Á được thành lập theo Quyết định số 157 QĐ/ CĐĐA ngày 24 tháng 9 năm 2007 trên cơ sở Bộ môn Khoa học cơ bản. Ban đầu chỉ có 3 cán bộ giảng viên cơ hữu, hiện nay đã có 11 cán bộ giảng viên cơ hữu và 26 giảng viên thỉnh giảng .

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiệm vụ đào tạo các trình độ Trung cấp Hành chính văn thư, Cao đẳng Quản trị văn phòng, Đại học Quản trị văn phòng. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có khả năng làm việc tại các văn phòng ủy ban nhân dân các cấp: xã phường, huyện, quận, tỉnh; phòng hành chính tổng hợp các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…Ngoài ra, đội ngũ giảng viên trong khoa còn đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn Luật, Chính trị và Kỹ năng mềm.

Từ ngày thành lập đến nay, khoa đã đào tạo được 9 khóa Hành chính văn thư và 13 khóa Quản trị văn phòng. Hiện nay khoa đang đào tạo theo các bậc chuyên ngành Quản trị văn phòng:

 • Trung cấp chuyên ngành Hành chính văn thư
 • Cao đẳng ngành Quản trị văn phòng
 • Cao đẳng liên thông Quản trị văn phòng
 • Đại học Quản trị văn phòng
 • Đại học liên thông Quản trị văn phòng

2. Chức năng

Khoa KHXH & NV có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên ngành Quản trị văn phòng các bậc hệ đồng thời tiển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.

3. Nhiệm vụ

3.1. Đào tạo và giảng dạy

 • Xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo các bậc hệ ngành Quản trị văn phòng;
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các bậc hệ ngành Quản trị văn phòng;
 • Xây dựng chiến lược phát triển Khoa;
 • Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa;
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị văn phòng;
 • Quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập - hiện đang áp dụng phương pháp dạy và học tích cực; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành;
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;
 • Triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu biết thêm thực tế và nắm được các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường, như: thực tế tại doanh nghiệp, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện hè, ...

3.2. Nghiên cứu khoa học

 • Thông báo và triển khai thực hiện các thông tư, qui định của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước khác;
 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy định của trường.

3.3. Quản lý nguồn nhân lực

 • Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Hoạch định nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;
 • Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;
 • Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy;
 • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ của Khoa;
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa;
 • Quan hệ với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa.

4. Sứ mệnh của khoa XHNV

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần vào quá trình phát triển của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập.

5. Mục tiêu đào tạo

Khoa KHXH & NV đào tạo ra các chuyên viên văn phòng có đầy đủ các kỹ năng về kiến thức chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp để có thể làm việc một cách độc lập sau khi ra trường.

Cử nhân ngành QTVP có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp: cán bộ Văn thư - Lưu trữ; Thư ký văn phòng; Phó Chánh văn phòng.

6. Định hướng phát triển

 • Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phục vụ cho doanh nghiệp
 • Hoàn thiên và cải tiến không ngừng hệ thống giáo trình, bài tập và các tài liệu học tập điện tử cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng.