GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Du Lịch được tách ra từ Khoa Kinh Tế của trường Đại học Đông Á từ tháng 04 năm 2011. Đội ngũ giảng viên của Khoa trẻ, nhiệt tình luôn sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại cùng với việc thường xuyên gắn kết doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Đại học Đông Á là “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.

- Bậc đào tạo: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Liên Thông Cao Đẳng, Liên thông Đại Học

- Ngành đào tạo: Du lịch