ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

PGS. TS. TRẦN THỊ MINH DIỄM

Trưởng khoa
Điện thoại:   0965.655.657
Email:  diemttm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

       ThS. BS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Phó khoa thường trực
Điện thoại:   0905.111.533
Email:  binhntt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

BSCKII. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Phó khoa (phụ trách TH)
Điện thoại:   0905.145.799
Email:  cucntk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ĐOÀN THỊ HUẾ

Giáo vụ - Hành chính khoa
Điện thoại:   0934.310.138
Email:  huedt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
 PHAN THI TỐ HOA

Cán bộ phụ trách phòng TH
Điện thoại:   0988.187.064
Email:  hoaptt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

     LÊ THỊ OANH

Giáo vụ khoa
Điện thoại:   01224.435.379
Email:  oanhlt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

BÙI THỊ KIM QUY

Cán bộ phụ trách phòng TH
Điện thoại:   0938.285.449
Email: quybtk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ĐẶNG THỊ KHÁNH THÀNH

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:   01676.723.545
Email: thanhdtk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học 

 
THS.PHAN THỊ CHÂU LOAN

Giảng viên
Điện thoại:   0909.753.144
Email:  loanptc@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  LÊ THỊ HỒNG

Giảng viên
Điện thoại:   01674.650.514
Email:  honglt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
TRẦN THỊ MỸ

Giảng viên
Điện thoại:   01649.637.841
Email:  mytt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TRẦN THỊ HIẾU

Giáo vụ Khoa
Điện thoại:   0905.278.158
Email:  hieutt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
NGUYỄN THỊ HẢI

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:   01692.657.732
Email: haint@donga.edu.vn      
Lý lịch khoa học

    NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:  0977.272.298
Email:  ngocntn@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
ĐOÀN THỊ MỸ PHÚC

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:   01633.865.765
Email:  phucdtm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  NGUYỄN THỊ CÚC

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:  0905.290.344
Email:  cucnt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
   LƯƠNG THỊ BÍCH

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0914.018.082
Email:  bichlt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

    LÊ THỊ LỆ HẰNG

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0914.181.598
Email:  hangltl@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
   ĐOÀN THỊ MỸ

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0935.797.710
Email:  mydt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học