ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

PGS. TS. TRẦN THỊ MINH DIỄM

Trưởng khoa
Điện thoại:   0965.655.657
Email:  diemttm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

       ThS. BS ĐẶNG NGỌC LỰC

Phó khoa thường trực
Điện thoại:   0905.143.267                            Email: lucdn@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

BSCKII. NGUYỄN THỊ KIM CÚC

Phó khoa (phụ trách TH)
Điện thoại:   0905.145.799
Email:  cucntk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. BS NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Phó khoa (phụ trách QHQT)
Điện thoại:   0905.111.533                            Email: binhntt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
   ĐẶNG NGỌC PHÚC

Giảng viên
Điện thoại:   0919.852.822
Email:  phucdn@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ĐỖ THỊ MINH PHƯỢNG

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:  0905.941.261
Email:  phuongdtm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

THS.PHAN THỊ CHÂU LOAN

Giảng viên
Điện thoại:   0909.753.144
Email:  loanptc@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ĐẶNG THỊ KHÁNH THÀNH

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:   01676.723.545
Email: thanhdtk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học 

 
BÙI THỊ KIM QUY

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0938.285.449
Email:  quybtk@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ĐOÀN THỊ MỸ

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0935.797.710
Email:  mydt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
  NGUYỄN THỊ MINH TRÂM 

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại: 0963.024.294
Email:  tramntm@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TRẦN THỊ HIẾU

Giáo vụ Khoa
Điện thoại:   0905.278.158
Email:  hieutt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

 
NGUYỄN THỊ HẢI

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:   01692.657.732
Email: haint@donga.edu.vn      
Lý lịch khoa học

    NGUYỄN THỊ CÚC

Cán bộ hướng dẫn TH
Điện thoại:  0905.290.344
Email:  cucnt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

         
  PHAN THI TỐ HOA

Giáo vụ khoa                                                       Điện thoại:   0988.187.064
Email:  hoaptt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học

     ĐOÀN THỊ HUẾ

Giáo vụ Khoa - Hành chính khoa
Điện thoại:   0934.310.138
Email:  huedt@donga.edu.vn
Lý lịch khoa học