THÔNG BÁO CÔNG KHAI
Năm học 2016 - 2017
STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 13
2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 13
3 Diện tích đất của trường Ha 29,722
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m 2 25.308
4.1 Diện tích giảng đường, phòng học m 2 20.317
4.2 Diện tích thư viện m 2 1.928
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m 2 328
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m 2 2.735
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m 2 0
6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn Người 219
6.1 Giáo sư Người 3
6.2 Phó giáo sư Người 7
6.3 Tiến sỹ Người 19
6.4 Thạc sỹ Người 110
6.5 Chuyên khoa y cấp I, II Người 2
6.6 Đại học Người 78
6.7 Cao đẳng Người  
6.8 Trình độ khác Người  
7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy Người 5036
7.1 Nguyên cứu sinh Người  
7.2 Học viên cao học Người 83
7.3 Chuyên khoa y cấp II Người  
7.4 Chuyên khoa y cấp I Người  
7.5 Đại học Người 4663
7.6 Cao đẳng Người 290
7.7 Trung cấp chuyên nghiệp Người 0
8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 70%
9 Tổng thu năm 2015 Tỷ đồng 64,01
9.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng 0
9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 62,57
9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0
9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 1,44