Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo luôn được cập nhật phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bối cảnh xã hội. Với nhiều kiến thức, kỹ năng được học từ chương trình, người học sẽ nắm bắt cơ hội của tương lai và thăng tiến trong nghề nghiệp trên nhiều lĩnh vực liên quan.

Chương trình đào tạo toàn khóa

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
  Khối kiến thức chung 9
TQ_501 Triết học 4
TQ_502 Tiếng Anh 5
  Khối kiến thức cơ sở ngành 17
  Các học phần bắt buộc 9
TQ_503 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3
TQ_504 Kinh tế lượng nâng cao 3
TQ_505 Quản trị Marketing (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
  Các học phần tự chọn (04 học phần) 8
TQ_506 Thống kê kinh doanh 2
TQ_507 Kinh doanh quốc tế 2
TQ_508 Nghiên cứu marketing (có chuyên đề doanh nghiệp) 2
TQ_509 Đạo đức kinh doanh 2
TQ_510 Quản trị thương hiệu (có chuyên đề doanh nghiệp) 2
TQ_511 Kế toán quản trị 2
  Khối kiến thức chuyên ngành 30
  Các học phần bắt buộc 18
TQ_512 Quản trị sản xuất (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
TQ_513 Quản trị chiến lược 3
TQ_514 Quản trị nguồn nhân lực 3
TQ_515 Quản trị tài chính (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
TQ_516 Quản trị chất lượng 3
TQ_517 Quản trị chuỗi cung ứng 3
  Các học phần tự chọn (04 học phần) 12
TQ_518 Quản trị dự án(có chuyên đề doanh nghiệp) 3
TQ_519 Hành vi tổ chức 3
TQ_520 Hệ thống thông tin quản lý 3
TQ_521 Chiến lược kinh doanh toàn cầu (có chuyên đề doanh nghiệp) 3
TQ_522 Quản trị rủi ro 3
TQ_523 Nghệ thuật lãnh đạo 3
TQ_524 Luận văn 3
Tổng cộng   66

Mục tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) là trang bị cho học viên:

  • Thành thạc các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định.
  • Nắm vững và biết cách cải tiến kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giám sát.
  • Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý.
  • Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập, nâng cao kỹ năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.