CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc học Chương trình đào tạo Loại hình đào tạo
Đại học  Điều dưỡng đa khoa Chính quy
Điều dưỡng đa khoa Liên thông từ TCCN lên Đại học
Điều dưỡng đa khoa Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại học
Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Chính quy